මාගේ දැණුම භාවිත කරමින්
නව සමාඟමක් සමඟ එක්වීමට
මා කැමැත්තෙන් සිටිමි.